Audyt bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

 1. Zakres merytoryczny usługi:
  a) Ocena zgodności wyposażenia z wymaganiami polskiego prawa:
  i. dla urządzeń elektroenergetycznych, w zakresie zapewnienia możliwości ich bezpiecznej eksploatacji
  ii. dla sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej,
  iii. dla sprzętu ochrony przeciwpożarowej.
  b) Ocena zgodności dokumentacji eksploatacyjnej z wymaganiami polskiego prawa:
  i. dla instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, w tym organizacji prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz prac rozruchowych,
  ii. dla instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  iii. dla badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dokumentowania,
  iv. dla uregulowań dotyczących organizacji prac szczególnie niebezpiecznych realizowanych na polecenia pisemne.
  c) Ocena zgodności z obowiązującymi przepisami zasad nadawania osobom eksploatującym urządzenia elektroenergetyczne oraz organizującym prace przy tych urządzeniach uprawnień wynikających z instrukcji.
  d) Dostosowanie i aktualizacja instrukcji zgodnie z rekomendacjami z audytu dla każdej lokalizacji.
  e) Szkolenie pracowników Zamawiającego, w zakresie zmian wprowadzonych do dokumentacji eksploatacyjnej.
 2. Produkty:
  a) Raport z audytu zawierający ocenę stanu spełnienia wymagań oraz rekomendacje dotyczące zakresu merytorycznego.
  b) Ogólna instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
  c) Instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
  d) Instrukcja zasad eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych oraz AKPiA w wykonaniu przeciwwybuchowym.
  e) Instrukcja bezpiecznej organizacji prac rozruchowych urządzeń elektroenergetycznych.
  f) Prezentacja wyników audytu i rekomendacji.
  g) Materiały szkoleniowe dla pracowników Zamawiającego w formie prezentacji.