Szkolenie: Jak przeprowadzić audyt energetyczny

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej, prowadzonej w formie seminarium i dyskusji oraz praktycznej, warsztatowej.
W części pierwszej Uczestnicy zapoznają się z metodyką pracy audytora w różnych obszarach przedsiębiorstwa oraz wymaganiami formalnymi stawianymi przed raportem z audytu.
W części drugiej, Uczestnicy, pod kierunkiem trenera prowadzą samodzielny audyt wybranego przedsięwzięcia lub fragmentu instalacji. Część warsztatowa może być realizowana w grupach roboczych.
Szkolenie kończy podsumowanie wyników samodzielnej pracy uczestników i wskazanie kierunków doskonalenia.
Czas trwania szkolenia i jego szczegółowy zakres są indywidualnie uzgadniane i zależą od liczby uczestników szkolenia oraz i indywidualnych potrzeb firmy.

Zakres części pierwszej

 1. Krótki wstęp do „efektywności energetycznej” – aspekty prawne i ekonomiczne
 2. Monitoring parametrów fizycznych – możliwość wpływania na koszty
 3. Optymalizacja kosztów ciepła technologicznego
  a. Zakupy
  b. Wytwarzanie nośnika/nośników ciepła
  c. Eksploatacja systemów dystrybucji
  d. Gospodarowanie kondensatem technologicznym
  e. Odzysk ciepła odpadowego
  f. Wykorzystanie ciepła niskopotencjałowego
 4. Optymalizacja kosztów energii elektrycznej
  a. Zakupy
  b. Wytwarzanie energii
  c. Dystrybucja
 5. Optymalizacja kosztów pozyskania sprężonego powietrza
  a. Dobór urządzeń
  b. Dobór parametrów eksploatacyjnych systemu
  c. Sposób regulacji parametrów ruchu
  d. Stan techniczny urządzeń i sieci
  e. Odzysk energii odpadowej
 6. Wymagania formalne dla raportów z audytów
  a. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
  b. Audyt efektywności energetycznej
  c. Audyt termomodernizacyjny
  d. Przegląd energetyczny w ramach SZE
 7. Podsumowanie – wytyczne do przeprowadzenia części warsztatowej

Zakres części drugiej

 1. Ustalenie planu audytu i rodzaju audytu
 2. Wybór obszaru audytu lub przedsięwzięcia proefektywnościowego
 3. Inspekcja obszaru audytowego
 4. Przygotowanie szkicu raportu z audytu – ustalenie zakresu informacji które powinny być zawarte w raporcie z audytu
 5. Sporządzenie wykazu danych do sporządzenia raportu
 6. Identyfikacja obszarów poprawy efektywności energetycznej
 7. Przeprowadzenie obliczeń audytowych – w przypadku ograniczonego dostępu do danych, oszacowanie oczekiwanych efektów energetycznych
 8. Podsumowanie – rekomendacje poaudytowe

Zapraszam do współpracy
Paweł Ziółkowski