Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Zakres rzeczowy audytu energetycznego przedsiębiorstwa

 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną;
  • Przegląd warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i umów przyłączeniowych,
  • Weryfikacja poprawności zakwalifikowania do grup taryfowych oraz doboru mocy umownej,
  • Ogólny przegląd systemu zasilania pod katem rodzaju zamontowanych liczników oraz możliwości bieżącego monitorowania profilu zużycia energii,
  • Przegląd poprawności eksploatacji układów kompensacji mocy biernej,
  • Analiza dobowego profilu zużycia energii, w tym niedotrzymania parametrów umownych w odniesieniu do harmonogramu pracy urządzeń.
 2. Zaopatrzenie w ciepło, paliwa i media energetyczne do procesów technologicznych
  • Przegląd warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej i umów przyłączeniowych,
  • Przegląd warunków przyłączenia do sieci gazowej i umów przyłączeniowych,
  • Przegląd układów pomiarowych w kontekście możliwości obserwacji bieżącego przepływu mediów i sporządzenia profilu zużycia,
  • Ocena stanu technicznego kotłowni i systemu przygotowania wody CO i CWU; ewentualne rekomendacje co do remontów, wymiany, zmiany procedur eksploatacyjnych,
  • Przegląd stanu technicznego sieci dystrybucyjnych mediów energetycznych (sprężone powietrze, para technologiczna, woda grzewcza, ciepła woda użytkowa itp.).
 3. Ocena możliwości poprawy własności cieplnych ścian zewnętrznych i stropodachów budynków (wg metodyki akceptowanej przez URE dla audytów efektywności energetycznej).
 4. Ocena możliwości odzysku energii z procesów technologicznych.
 5. Ocena możliwości i opłacalności modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
 6. Ocena efektywności wykorzystania nośników energii w procesach produkcyjnych i pomocniczych.
 7. Ogólna koncepcja możliwości i opłacalności wykorzystania układów mikrogeneracyjnych i OZE w obiektach Klienta. Możliwość powiązania z systemami klimatyzacji i ogrzewania.

Podsumowaniem audytu jest specyfikacja możliwych do zrealizowania przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną, szacunkowe wyliczenia możliwych efektów ekonomicznych oraz rekomendacje Zespołu Audytowego co do dalszych działań, np. pozyskania świadectw efektywności energetycznej.

Audyt prowadzą eksperci mający na swoim koncie kilkadziesiąt zrealizowanych audytów energetycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych.